hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của CB-CNV. Các hoạt động thể thao, văn nghệ và nghỉ dưỡng được tổ chức thường niên như là những món ăn tinh thần bổ ích cho toàn thể CB-CNV.