Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam - 40 năm hình thành và phát triển:

Buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam: