Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Phân tích của Công ty Cổ phần chứng khoán Phú Hưng về CSV: