Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Quyết định của Bộ Công thương về việc tái cơ cấu ngành hóa chất: