Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Công Ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2016.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2016 của CSV chỉ đạt 270,81 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, giá vốn hàng bán trong kỳ giảm khá mạnh khiến lãi gộp CSV đạt 82,16 tỷ đồng, tăng 45%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính CSV giảm mạnh 31% còn 23,45 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu khiến sụt giảm doanh thu tài chính bởi công ty chỉ nhận 19,67 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia, trong khi năm trước công ty nhận 31,84 tỷ đồng.

Tuy vậy, điểm tích cực với CSV trong quý 2 là công ty đã tiết giảm đáng kể các chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 20%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm 11%.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, CSV ghi nhận 59 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 49% so với quý 2/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế CSV tăng 18% lên 113,31 tỷ đồng, hoàn thành 57% kế hoạch đã đặt ra.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản CSV đạt 882 tỷ đồng, tăng 63 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền và tương đương lên tới 404 tỷ đồng, tương đương 45% tổng tài sản công ty. Giá trị hàng tồn kho công ty còn 149 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

 

http://s.cafef.vn/csv-192685/tiet-giam-chi-phi-hoa-chat-co-ban-mien-nam-csv-lai-69-ty-dong-trong-quy-2.chn