hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Các chứng chỉ đạt được

- Chứng chỉ
•    ISO 9001-2000        : Hệ thống quản lý chất lượng
•    ISO 14001:2004        : Hệ thống quản lý môi trường.
•    ISO/IEC 17025:2005    : Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm
•    OHSAS 18001:1999    : Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
- Các bằng khen của các cơ quan ban ngành:
•    2003: Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước
•    2005: Bằng khen của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
•    2005: Giấy khen của Tổng Cục Thuế