22 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào ngày 26/04/2023, CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM đã tổ chức thành công ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 và thông qua các nội dung quan trọng:

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;

+ Báo cái tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

+ Thông qua Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức năm 2023

+ Thông qua chế độ thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Thông qua việc giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và hình thức tổ chức quản lý Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Để lại bình luận

HOTLINE: 03822 5373