Tạp chí Công thương: Hóa chất cơ bản miền Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tạp chí Công thương: Hóa chất cơ bản miền Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 27/4/2021, tại TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam (Sochem) được tổ chức với sự tham gia của 37 đại biểu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 29.777.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,3706% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Theo đó, năm 2020, giá trị sản xuất kinh doanh của công ty đạt 1.363 tỷ đồng, Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.339 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng. Năm 2021, công ty đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.472 tỷ đồng; doanh thu thuần 1.436 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng; nộp ngân sách 147,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 16,56 triệu đồng/người/tháng; chia cổ tức/vốn điều lệ đạt 10%.

Ông Lê Hoàng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội cũng thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán; Báo cáo việc giải thể Mỏ Bô – xít Bảo Lộc… và nhiều nội dung quan trọng khác.

100% đại biểu nhất trí thông qua quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội cũng đã miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể, đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Hùng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty và ông Lê Tùng Lâm – Kiểm soát viên Công ty.

Ông Lê Hoàng (bên phải) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Cũng tại Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả, ông Lê Hoàng đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hoa-chat-co-ban-mien-nam-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021-80613.htm

HOTLINE: 03822 5373
error: Nội dung đươc bảo vệ!